23 Mei 2022

Actie 'Wij weigeren de huurverhoging'

Woonbelang neemt ten aanzien van de landelijke actie 'Wij weigeren de huurverhoging' een neutraal standpunt in.

Ieder jaar adviseren wij Woonpunt zo gematigd mogelijk de huurverhoging toe te passen en bepaalde groepen te ontzien. Als heel veel huurders bij Woonpunt met blijvend succes hun huurverhoging niet betalen, is het gevolg dat Woonpunt niet of veel minder kan investeren in bijvoorbeeld verduurzaming van woningen met een slecht energielabel. Dat zijn er helaas nogal wat. Misschien wel jouw eigen huurhuis! Waardoor jijzelf dus en ook andere huurders veel langer met hoge energiekosten blijven zitten. Per saldo heeft de actie dan in de portemonnee niets opgeleverd. Het is natuurlijk aan iedere huurder zelf om te beslissen hoe hij of zij hiermee omgaat.  De overweging is of je jouw financieel voordeel wil laten drukken op de woonlasten van andere huurders. De huurpenningen zijn uiteindelijk de enige inkomstenbron voor Woonpunt.

13 April 2022

Uitnodiging

Op zaterdag 28 mei houdt Woonbelang Maastricht en Mergelland haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. 

Het bestuur nodigt haar leden graag hiervoor uit.

In WBlits50 - zie HIERONDER- ziet u hoe u zich kunt aanmelden voor deze bijeenkomst. Kijk daarvoor op bladzijde 5 en 6.

De agenda staat op bladzijde 3. 

Door deel te nemen heeft u als lid invloed op de koers die uw vereniging vaart. 

Ieder jaar legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid over het afgelopen verenigingsjaar (2021). Daarnaast blikt het bestuur vooruit en presenteert de activiteiten voor het lopend jaar.   

Voorafgaand aan de vaste agendapunten worden de komende huurverhogingen op 1 juli en het portefeuilleplan van Woonpunt door een medewerker van Woonpunt besproken, toegelicht en uitgelegd.   

1 April 2022

WBlits 50

Rond 1 april is de nieuwe WBlits bij de leden in de brievenbus gevallen samen met de Huurwijzer.

Hier kunt u WBlits 50 lezen.

De Huurwijzer wordt uitgegeven door de Nederlandse Woonbond waar Woonbelang lid van is en staat boordevol met interessante en belangrijke informatie voor huurders. 

Alles wat u moet weten over huren, de rechten en plichten die u heeft, vindt u helder verwoord in De Huurwijzer.  Leden van Woonbelang hebben hiermee een voorsprong in de informatievoorziening.

Om auteursrechtelijke reden kunnen wij De Huurwijzer niet publiceren.   

RECTIFICATIE

Op de voorpagina van WBlits 50 is een fout geslopen in de aankondiging voor de Algemene Ledenvergadering. Deze vindt plaats op zaterdag 28 mei 2022.

In de tekst wordt abusievelijk 23 oktober vermeld.

DAT IS NIET CORRECT.

28 Mei is de enige juiste datum zoals ook in uitnodiging op bladzijde 3 van WBlits 50 en de aanmeldkaart op bladzijde 6 vermeld wordt.    

9 December 2021

Nieuwsbrief Wflits voor leden

Sinds kort verstuurt Woonbelang een nieuwsbrief.

Deze nieuwsbrief heet Wflits en gaat naar alle leden waarvan het e-mailadres bekend is bij ons.

-

De nieuwsbrief van 8 december handelt over

DE VOORZIENINGENWIJZER.

Dit instrument wordt in 2022 in Maastricht ingezet ter bestrijding van armoede, problematische schulden en huurachterstanden.

-

10 November 2021

Algemene Ledenvergadering 2021

Op 23 oktober vond de uitgestelde jaarvergadering (ALV) voor de leden plaats.

herbenoeming

Ria Makatita-Hendrix maakt in 2021 haar derde bestuurstermijn vol. Zij stelde zich herkiesbaar en werd bij acclamatie herkozen.  

jubileum 

Naast de vaste agendapunten werd aandacht geschonken aan het feit dat Woonbelang in 2020 haar 25-jarig jubileum had willen vieren. De covid-pandemie gooide echter alles overhoop. Om toch een feestelijk tintje te geven aan de vergadering werd aan de aanwezigen een kleine lunch aangeboden.

Ook kreeg iedereen een usb-stick met het Woonbelanglogo als tastbare herinnering.

bestuurder Woonpunt

Aansluitend aan de vergadering stelde Wim Hazeu -bestuurder van Woonpunt sinds 1 april- hiertoe uitgenodigd door het bestuur zich aan ons voor. Hij schetste een beeld van hoe Woonpunt er op dit moment voor staat en hij ging in op vragen die aanwezigen stelden. 

Verslag

Hier vindt u het conceptverslag van de ledenvergadering.

Dit verslag wordt behandeld en vastgesteld in de komende ALV in 2022.  Leden ontvangen de uitnodiging voor de jaarvergadering via het ledenblad WBlits.

Hier kunt u het secretarieel jaarverslag 2020 en het activiteitenplan 2021 inzien.  

-