Info & contact

Wat doen wij?

Wij zien consequent en nauwgezet er op toe dat de belangen van de huurders gewaarborgd worden en blijven.

Het bestuur van Woonbelang overlegt namens de huurders regelmatig met Woonpunt. Aan de orde komen ondermeer de volgende onderwerpen:

  • de huurlasten
  • het beleid bij gedwongen verhuizing bij herstructurering (sociaal plan)
  • onderhoud en kwaliteitsverbetering van panden
  • verkoopbeleid van huizen en appartementen
  • zaken die spelen op het gebied van leefbaarheid
  • verhouding van prijs en kwaliteit in relatie tot de dienstverlening
  • beleid ten aanzien van klussen in huis door de huurder
  • onderhoudsabonnement
  • verrekening groenvoorziening rondom wooncomplexen

Kan Woonbelang de jaarlijkse huurverhoging voorkomen?
Nee, dat is niet mogelijk. Wel wordt het jaarlijks huurbeleid kritisch bestudeerd en geeft het bestuur een advies aan Woonpunt. Woonpunt kan dit advies overnemen en het huurbeleid aanpassen. 

Woonpunt is niet alleen een woonmaatschappij waarin de klant, dat wil zeggen de huurder, centraal zou moeten staan, maar ook een bedrijf. De belangen van de verhuurder als ondernemer kunnen dan mogelijk niet overeenstemmen met die van de huurders. Wanneer dat gebeurt of dreigt te gebeuren onderneemt het bestuur stappen. Met argumenten wordt de verhuurder gewezen op de positie van de huurders. In overleg wordt samen naar deugdelijke oplossingen gezocht.

De besprekingen met Woonpunt zijn geregeld in een samenwerkingsovereenkomst (convenant). 

Informatieblad - Alleen voor leden
Elk lid ontvangt minstens tweemaal per jaar het informatieblad ‘WBlits’.

Algemene Ledenvergadering
Eenmaal per jaar legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid en stelt zij de jaarplanning voor het komend verenigingsjaar voor. Alle leden worden uitgenodigd voor deze bijeenkomst.

De macht van het getal
Tezamen vormen de leden een robuust tegengewicht waar de verhuurder rekening mee houdt.De huurdersverenging kan nu al rekenen op ruim drieduizend leden. Dat is ongeveer eenderde van alle huurders van Woonpunt  in Maastricht en Mergelland.

Bent u nog geen lid?
We heten u van harte welkom.
De bijna symbolische maandelijkse contributie van € 1,00 kan geen beletsel zijn om u aan te melden. Als lid zorgt u samen met ons ervoor dat de inspraak van de huurders, dus ook van u, versterkt wordt. Met uw deelname wordt de vereniging krachtiger en de invloed op het beleid van Woonpunt groter.

> Aanmelden als lid van Woonbelang…