Enquête totaal overzicht

Zelf Aangebrachte Voorzieningen 2019

LEDENENQUÊTE OVER ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (Z.A.V.)

Introductie 

De uitgangspunten van Woonpunt ten aanzien van Zelf Aangebrachte Voorzieningen door huurders:

  • Het beleid van Woonpunt t.a.v. Z.A.V. is in 2013 aangepast om onduidelijkheden voor de huurders weg te nemen. Daarnaast wilde Woonpunt de kosten bij mutaties inzichtelijk maken en de verhuurbaarheid versnellen en optimaliseren.
  • Woonpunt levert normale kwaliteit en afwerking in haar woningbezit. Zij onderhoudt die kwaliteit en verwacht van de huurder hetzelfde.
  • Als de huurder een eigen inkleuring wil geven aan de woning is dat mogelijk binnen de beschikbare kaders.

Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen? 

Een Zelf Aangebrachte Voorziening is vaak een bouwkundige verandering aan de huurwoning door de huurder na het aangaan van het huurcontract. Voorbeelden zijn: tegelvloeren, ligbad, inloopdouche, dakkapel, bestratingen, rolluiken, keukenblok en -kastjes maar ook het verwijderen of plaatsen van tussenwanden en aanbouwen.

Waarom deze enquête?

Als bestuur van huurdersvereniging Woonbelang willen we graag peilen of het Z.A.V.-beleid van Woonpunt duidelijk is voor u als huurder en of het aansluit bij de wensen van zowel vertrekkende als nieuwe huurders.

De resultaten van deze enquête bespreken wij met Woonpunt.

De enquête bevat vragen die u met ja, nee of weet ik niet kunt beantwoorden. Bij de vijfde, zesde en de zevende vraag zijn meer antwoorden mogelijk. Alle antwoorden worden anoniem verwerkt. Individule antwoorden zijn nooit zichtbaar.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Bestuur HV Woonbelang

TENSLOTTE:

Bij aanmelding als lid van onze vereniging of na een wervingscampagne heeft u zich opgegeven als deelnemer aan ons digitaal ledenpanel. Wenst u niet meer deel te nemen hieraan dan verzoeken we u om een e-mailbericht te sturen aan info@woonbelang.com met het verzoek uw naam en e-mailadres van de deelnemerslijst te verwijderen. 

Het kan ook zijn dat u inmiddels verhuisd bent en niet meer bij Woonpunt huurt. Juist omdat u dan met het Z.A.V.-beleid van Woonpunt te maken heeft gehad, is het voor ons van belang dat u de enquête invult.  Als u niet meer bij Woonpunt huurt, wil u dan ook zo vriendelijk zijn dit door te geven op info@woonbelang.com zodat u in de toekomst geen enquêtes meer van ons ontvangt.  

Dank voor de medewerking.

Ga naar deze enquête

Betaalbaarheid huur en energielasten (2)

De bedoeling van het digitaal ledenpanel is geregeld de mening van u als huurder bij Woonpunt te peilen over onderwerpen op het gebied van wonen. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan door de enquête vóór 23 juli 2016 in te vullen.

In april 2014 hebben wij voor de eerste keer aan ons digitaal ledenpanel vragen voorgelegd over de betaalbaarheid van de huur en de energielasten. Na enige jaren van -voor velen- forse huurverhogingen willen wij weer de mening van u peilen over de huurverhogingen om zo de gevolgen hiervan in kaart te brengen en mee te nemen in het overleg met Woonpunt. De vragen zijn precies dezelfde als in 2014 met dien verstande dat vraag 4 is aangepast aan de huurverhoging van 2016. Hierdoor kunnen we een goed vergelijk maklen en de gevolgen goed in kaart b rengen. 

De enquête omvat 15 eenvoudige vragen die bij beantwoorden niet meer dan 5 minuten van uw tijd vragen. 

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd. Een samenvatting zal geplaatst worden in ons ledenblad WBlits (uitgave oktober 2016)

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

Ga naar deze enquête

betaalbaarheid huur en energielasten

De bedoeling van het digitaal ledenpanel is geregeld de mening van u als huurder bij Woonpunt te peilen over onderwerpen op het gebied van wonen. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan door de enquête vóór 19 juli 2016 in te vullen.

In april 2014 hebben wij voor de eerste keer aan ons digitaal ledenpanel vragen voorgelegd over de betaalbaarheid van de huur en de energielasten. Na enige jaren van -voor velen- forse huurverhogingen willen wij weer de mening van u peilen over de huurverhogingen om zo de gevolgen hiervan in kaart te brengen en mee te nemen in het overleg met Woonpunt. De vragen zijn precies dezelfde als in 2014 met dien verstande dat vraag 4 is aangepast aan de huurverhoging van 2016. Hierdoor kunnen we een goed vergelijk maklen en de gevolgen goed in kaart b rengen. 

De enquête omvat 15 eenvoudige vragen die bij beantwoorden niet meer dan 5 minuten van uw tijd vragen. 

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd. Een samenvatting zal geplaatst worden in ons ledenblad WBlits (uitgave oktober 2016)

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

 

Ga naar deze enquête

Hoe bekend is het bestuur van huurdersvereniging Woonbelang bij haar leden?

De bedoeling van het digitaal ledenpanel van Woonbelang is geregeld de mening van u als huurder van Woonpunt te peilen over diverse onderwerpen op het gebied van wonen en woonomgeving. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan te geven door de enquête vóór 18 maart 2015 in te vullen.

De enquête omvat 24 eenvoudige vragen die bij beantwoorden niet meer dan enkele minuten van uw tijd vragen. 

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd. Een samenvatting zal geplaatst worden in ons ledenblad WBlits.

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

Ga naar deze enquête

tevredenheidspeiling melding en afhandeling van klachten en reparatieverzoeken door Woonpunt in 2012

De bedoeling van het digitaal ledenpanel is geregeld de mening van u als huurder bij Woonpunt te peilen over onderwerpen op het gebied van wonen. Wij vragen u als lid van dit panel medewerking hieraan door de enquête vóór 7 maart 2013 in te vullen.

 

De vragen van deze enquête betreffen drie thema's:

A. uw tevredenheid over de wijze waarop u een reparatie of klacht hebt kunnen melden bij Woonpunt in 2012 (vraag 1 t/m 3)

B. uw tevredenheid over het feit of en zo ja hoe die reparatie of klacht in behandeling is genomen door Woonpunt in 2012 (vraag 4 t/m 6)

C. uw tevredenheid over hoe uw klacht werd afgehandeld of hoe de reparatie werd uitgevoerd door Woonpunt in 2012 (vraag 7 en 8)

Bij vraag 9 en 10 kunt u aangeven wat er zou kunnen veranderen en wat u belangrijk vindt bij klacht- en reparatie-afhandeling door Woonpunt.

In vraag 11 tenslotte kunt u aangeven hoe uw ervaring was met betrekking tot klachtafhandeling in 2011 en de jaren daarvoor

Let op: Wij verzoeken u tot het doorlopen van alle vragen. Ook indien u in 2012 of eerder géén reparatie of klacht gemeld heeft bij Woonpunt.

De totaaluitslag wordt na afloop van de enquête op onze site gepubliceerd.

Het bestuur van Hv Woonbelang dankt u voor uw deelname aan het ledenpanel.

 

Ga naar deze enquête