27 April 2012

Advies over huurbeleid 2012 van Woonpunt

Op 18 april heeft Hv Woonbelang een schriftelijk advies betreffende het Huurbeleidsplan 2012 uitgebracht aan de directeur/bestuurder van Woonpunt Mw. M.Depondt-Olivers. Het advies omvat drie onderdelen.

1. het sociaal segment: beleid Woonpunt: inflatievolgend 2,3%

Woonbelang adviseert hier positief op met de kanttekening dat het bestuur de starre houding betreurt die Woonpunt inneemt in het niet doorvoeren van een huurbevriezing in de zogenaamde burgemeestersbuurt in het Wittevrouwenveld. Huurbevriezing zou op zijn plaats zijn vanwege de extreme overlast die bewoners daar ondervinden ten gevolge van de ondertunneling van de A2.  Het niet doorvoeren van 2,3% huurverhoging voor de 61 woningen betekent een huurinkomstenderving voor Woonpunt van slechts € 572,= op maandbasis. Een bedrag dat in geen verhouding staat tot de goodwill die Woonpunt krijgt van de betreffende huurders bij het achterwege laten van huurverhoging.

2. het geliberaliseerd segment (huren boven € 652,52): beleid Woonpunt: inflatievolgend + 0 tot 2,7%

In het doorvoeren van de huurverhogingspercentages voor het geliberaliseerde segment adviseert het bestuur aan Woonpunt haar primaire rol als sociale huisvester niet uit het oog te verliezen. Veel huurders in dit segment worden al jaren ononderbroken geconfronteerd met, afgezet tegen hun inkomens, té hoge verhogingspercentages. Voor velen is de rek eruit. Het zal Woonpunt sieren om in de gevallen waar 4 en 5% verhoging is berekend terug te gaan naar respectievelijk 3 en 4%.

3. extra opslag van max 5% op inflatievolgend bij huishoudens met een gezamelijk inkomen hoger dan € 43.000,= beleid Woonpunt: ten tijde van de adviesaanvraag was deze regeling nog niet wettelijk en wordt deze niet voor de huurverhogingsronde van 1 juli 2012 toegepast.

Advies Woonbelang: Ten aanzien van de 5%-maatregel, de zogenaamde scheefwonersregeling, neemt Woonbelang op dit moment geen standpunt in. Zodra door de wetgever hier richtlijnen voor zijn vastgesteld zal op basis van een apart overleg een advies uitgebracht worden.

Huurbeleidsplan Woonpunt 2012 - 2016

Woonpunt heeft een notitie voorgelegd met het huurbeleidsplan voor de jaren 2012 tot en met 2016.

Het bestuur heeft hierop gereageerd met de bemerking de diverse ontwikkelingen, die op huurgebied gaande én nog te verwachten zijn, te bezien en te beoordelen en dat het zich niet vooraf vast wil leggen in een meerjarenadvies.

Hoewel op dit moment (27 april) nog geen officiële reactie op het advies van Woonbelang gegeven is, is al mondeling bekend gemaakt dat Woonpunt het advies op het Huurbeleidsplan 2012 naast zich neer legt.